گوناگونی گیاهان

نوع مطلب : درس سوم گوناگونی گیاهان

درس سوم : گوناگونی گیاهان

درس دریک نگاه : درفرآینداین درس دانش آموزان با گیاهان دانه دارآشنا میشوند وازطریق مشاهده ومقایسه درمی یابندکه دراین گیاهان، ریشه، ساقه، برگ، گل ودانه ها گوناگونند وبا انجام فعالیتهای مختلف می توانند گیاهان دانه دار رابه دوگروه گل دار ومخروط دار طبقه بندی کنند.

آنچه دانش آموزان در مورد « جانوران » می دانند :

سال اول : اجزای اصلی گیاه، ریشه ، ساقه، برگ ، گل ومیوه است، گیاه فایده های زیادی دارد.

سال دوم : هرکدام از اجزای گیاه وظیفه ی خاصی دارد. دراثر رشد دانه گیاه تولید میشود. گیاهان متنوع اند وزیستگاه های مختلفی دارند. محیط زیست راباید پاکیزه نگه داریم.

هدف ها : انتظار می رود درفرآیند آموزش این درس هر دانش آموزبه هدفهای زیربرسد :

دانستنی ها ومهارت ها :

1- از طریق مشاهده ی گیاهان به گوناگونی شکل آنها پی ببرد.

2- ریشه وبرگ گیاهان مختلف را مشاهده ، مقایسه وطبقه بندی کند.

3- گلهای مختلف را مشاهده وبراساس گلبرگ ها طبقه بندی کند.

4- ازطریق جمع آوری اطلاعات با گیاهان مخروط دارآشنا شود.

5- دانه ها را مشاهده وطبقه بندی کند.

6- ازطریق مطالعه با روش طبقه بندی گیاهان دانه دار توسط دانشمندان آشناشده ویافته های خودرا باطبقه بندی آنان مقایسه کند.

نگرش ها :

1- به مشاهده ومطالعه ی گیاهان علاقه مند شود.

2- درفعالیت گروهی احساس مسئولیت کند.

3- نسبت به حفظ محیط زیست علاقه مندشده واحساس مسئولیت کند.

دانستنی ها برای معلم

گیاهان سبز :

تنها موجودات زندهای هستندکه می توانند غذای خودرا به کمک نورخورشید ازآب ودی اکسید کربن بسازند. دراین فرآیند که فتوسنتز نامیده میشود، اکسیژن تولید میشود که موجودات زنده برای تنفس به آن نیاز دارند. جانوران یابه غذایی که گیاهان می سازند وابسته اند یا مستقیماً از گیاهان تغذیه می کنند ویا جانوران دیگری رامی خورند که خود گیاه خوارند . بدون گیاهان همه ی جانوران، از جمله انسانها می میرند.

طبقه بندی گیاهان : بیشترگیاهان، آب واملاح را از راه ریشه ها جذب می کنندو توسط لوله های باریکی به نام آوند به ساقه وبرگها انتقال می دهند. به این مجموعه لوله ها دستگاه آوندی می گویند وبراین اساس سلسله ی گیاهان رابه دوگروه بزرگ تقسیم می کنند. گیاهان بدون آوند(شامل جلبک ها وخزه ها) وگیاهان آوندی (شامل پنجه گرگیان، دم اسبیان، سرخس ها، مخروط داران وگیاهان گل دار).

گیاهان گل دار : تکامل یافته ترین وپیچیده ترین گروه ازسلسله ی گیاهان اند. آنها گلهایی دارند که اندام های جنسی گیاه رادربرمی گیرد. اندام های جنسی، میوه ودانه تولید می کنند . دانه گیاهکی است که به همراه ذخیره ای ازغذا درپوستی محافظ قرارگرفته است، بطوریکه درشرایط مناسب به سرعت گیاهی جدیدی پدید می آورد.

گیاهان گل دار رابه دوگروه عمده ی تک لپه ای ها ودولپه ای ها تقسیم می کنند.

تک لپه ای : با ویژگیهای مشترک زیر به راحتی تشخیص داده میشوند :

- گیاهک درون دانه ای آنها یک لپه (دارای ذخیره ی غذایی) دارد.

- ریشه ی افشان دارد وبرگها غالباً دم برگ ندارند. پهنک برگ دراغلب تک لپه ای ها کشیده ورگبرگ ها موازی هستند.

- دستجات آوندی درساقه ی این گیاهان راکنده اند.

- تعداد گل برگهای گل، اغلب 3 یا مضربی ازاین عدد است.

گیاهان تک لپه ای درطبیعت فراوان هستند. ماند گندم، برنج، ذرت وخرما.

دولپه ای ها : دارای ویژگیهای مشترک زیر هستند :

- گیاهک یا جنین دانه دو لپه دارد.

- اغلب آنها ریشه ی راست دارند.

- رگبرگ ها منشعب وغیرموازی وبه شکل های گوناگون است.

- تعداد قطعات گل 2 یا 5 مضربی ازاین اعداد است.

- دستجات آوندی درساقه در روی یک دایره قراردارند.

دولپه ای ها نسبت به تک لپه ای ها گستردگی وتنوع بیشتری دارند. اکثرگلها، سبزیها، درختچه ها ، ودرختان گل دار ازاین گروه اند.

ریشه : ریشه ی بیشترگیاهان گل دار، درقاعده ی ساقه ی اصلی قراردارد. ریشه طوری پخش میشودکه گیاه را ثابت ومحکم در مین نگه دارد. وظیفه ی مهم دیگر ریشه، جذب آب و نمک های معدنی موردنیاز گیاه ازخاک است.

انواع ریشه : ریشه ها را از روی شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می کنند: ریشه های راست وریشه های افشان. ریشه ی افشان تعداد زیادی ریشه ی کوچک از قاعده ی ساقه منشعب میشود که بطور گسترده ونه خیلی عمیق درخاک پخش میشوند.

در ریشه ی راست، ریشه چه (ریشه ی کوچک دانه) ریشه ی اصلی رامی سازد وریشه های فرعی ازآن منشعب میشوند. گاهی مثلاً درهویچ وتربچه، ریشه اصلی در نتیجه ی ذخیره کردن مواد غذایی، متورم میشود. درماطق کویری ریشه ی بعضی از گیاهان برای رسیدن به آن درون زمین پیش می رود وریشه ی افشان در زیر سطح خاک بطور وسیعی گسترده میشود. ریشه ی افشان کاکتوس در زیرسطح زمین بطور وسیعی گسترده میشود. تابه سرعت آب باران ها نادر را جذب کند.

ساختار ریشه : ریشه های جدید دائماً از نقطه ای بالای نوک ریشه ی اصلی می رویند. نوک ریشه راکلاهک ریشه حفاظت می کند. کمی بالاتر دسته ای ازتارهای کشنده ی ظریف ریشه را احاطه می کنند. این تارها از سطح ریشه می رویندوآب ونمک های معدنی را ازخاک جذب می کنند. در مرکز ریشه بافت خاصی وجود داردکه آب را به بالا وبه پیکر اصلی گیاه هدایت می کند.

ساقه : ساقه معمولاً اندامی هوایی است که اندام های دیگرگیاه(برگها، جوانه ها، گلها، ومیوه ها ) رابرروی خود نگه می دارد وازطریق آوندهایش ازیک سوآب ونمک را ازریشه به برگها می رساند وازسوی دیگر موادساخته شدهدربرگ رابه سایراندام ها هدایت می کند. با آنکه اغلب ساقه ها هوایی هستند، اما برخی ازآنها زیرزمینی وبرخی دیگر آبزی اند.

ساقه ها بر حسب نوع زیستگاه به سه دسته تقسیم میشوند : ساقه های هوایی، ساقه های آبی و ساقه های زیرزمینی. ساقه های هوایی ممکن است راست، پیچنده، خزنده یا بالارونده باشند. ساقه های راست، چوبی(درختی) یا علفی اند. ساقه های راست چوبی مانند درخت چنار، بلوط، بید ودرختان میوه به حدکافی استحکام دارند. یونجه، بادمجان وآفتابگردان ساقه ی علفی راست دارند. ساقه های پیچنده(نیلوفر)، بالا رونده (مو) وخزنده (توت فرنگی) استحکام چندانی ندارند. ساقه های آبزی نرم وانعطاف پذیرند ودربین سلولهای سازنده ی آنها فضاهای بین سلولی هوادار وجود دارد، مثل نیلوفرآبی، ساقه های زیرزمینی سبزینه ندارند واز برگ های قهوه ای رنگ فلس مانند پوشیده شده اند.

برگ : دربیشتر برگها بخش نازک وگسترده ای به نام پهنک ودنباله ای بنام دمبرگ وجود دارد. درپهنک برگ رگبرگها رامشاهده می کنید که همان انشعابات آوندها هستند. شکل پهنک، وضع رگبرگها وطرزقرارگرفتن برگها برروی ساقه گوناگون است. برگها از لحاظ شکل پهنک، ممکن است ساده یا مرکب باشند. در برگ ساده پهنک به قطعات کوچکتر تقسیم نمیشود ولبه ی آن ممکن است صاف یا دانه دارباشد. دربرگ مرکب، پهنک دراثر بریدگی های عمیق به قطعات کوچکتری تقسیم میشود. رگبرگها نیز متنوع اند وممکن است منشعب یا موازی باشند.

گل : گل اندام های تولیدمثل گیاه رادربرمی گیرد. گل ، میوه ودانه تولید می کندکه ازآنها نسل جدیدی از گیاه پدیدمی آید. گلهای همه ی گیاهان گلبرگها رنگارنگ ومعطرندارند. گندمیان گلبرگ ندارند ودربعضی از درختان گلبرگها آنقدر کوچک اند که اصلاً متوجه وجودآن نمیشوید. بخشهای گوناگون گل در انتهای دمگل روی دایره هایی قرارمی گیرند. این بخشها، شکلها واندازه های متفاوتی اارند ولی وظیفه ی همه ی آنها یکی است.

گل حاوی اندامهای تولیدمثل گیاه است. قسمت نرگل پرچم نامیده میشودکه دانه های گرده راتولید می کند. قسمت ماده مادگی نام دارد وبعداز لقاح میوه ودانه تولید می کند.

دانه : گیاهان گل دار ومخروط داران، دانه تولید می کنند. هردانه، اگر درشرایط مناسب قرارگیرد می تواند بروید وگیاه جدیدی تولید کند. دانه ی گیاهان گل دار را در درون میوه نمومی یابد ، اما درمخروط داران، دانه در درون ومخروط رشدمی کند.

قسمتهای مختلف دانه : همه ی دانه ها سه قسمت دارند :

1- پوسته که همان پوشش دانه است که از دانه محافظت می کند.

2- غذای ذخیره شده در مغزدانه به رشد گیاه جوان کمک می کند.

3- جوانه یا جنین که گیاهک جوان وبسیار ریزی در داخل دانه است.

مخروطیان : مخروطیان گیاهان درختی اند که ومخروط هایی حاوی دانه دارند. بیشتر مخروطیان درختان همیشه سبزی با برگهای محکم وشبیه سوزن اند که می توانند زمستانهای سخت را ازسربگذرانند. معروف ترین آنها درخت کاج است که عمدتاً درمناطق سردسیرمی رویند. مخروط های نربصورت خوشه ای رشدمی کنند وکوچک تراز مخروط های ماده اند. مخروط های نرتعدادزیادی دانه ی گرده تولید می کنند که بادآنها را می پراکندچوبی ساخته شده اند وهرپولک حاوی دویا چند دانه است. دانه ها رشد می کنند وبال درمی آورند به نحوی که وقتی پولک های مخروط رسیده ازیکدیگر جدامیشوند باد دانه ها را تافواصل دور پراکنده می کند.

چهارگونه درخت از مخروطیان :

- سکویا- سدر- سرخ درا- کاج جنگلی

 منبع : کتاب معلم (راهنمای تدریس) علوم تجربی سوم دبستان، سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش، چاپ اول 1381

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 19:11  توسط محمد حسین فرزین   | 

نام درس : علوم           موضوع درس : آب در روی زمین       طرح درس روزانه پایه سوم

 

 

هدفهای کلی و رفتاری

درپایان درس بدانند :

1- آب درچه جاهایی وجود دارد.2- چرخه آب رابتوانند تفسیر کنند. 3- ابرچگونه تشکیل میشود. 4- انواع ابرها را بدانند. 5- هر ابری نشانه ی چیست. 6- رود چگونه تشکیل میشود. 7- آب مصرفی چگونه بدست می آید. 8- آبها چگونه آلوده میشوند. 9- عمق همه ی چاه ها به یک اندازه نیستند. 10- چگونگی صاف کردن آب ها.

 

 

وسایل مورد نیاز

 

ظرف شیشه ای یا پلاستیکی 2- قوطی حلبی- مقداری ماسه و آب

 

 

روشهای مناسب تدریس

 

مجسم (آوردن وسایل ) نیمه مجسم (تصویر کتاب) گروهی- پرسش وپاسخ

 

 

 

 

ارائه درس جدید

قبل از تدریس خلاصهای که درس گذشته که ارتباط با درس جدید دارد گفته شد وسئوالاتی هم ازآنها پرسیده شد سپس بانشان دادن تصویر کتاب توضیح داده شد که آب در دریا، دریاچه ، رود وزیرزمین وجود دارد وجاهای دیگری ازقبیل چشمه وقنات هم آب وجود دارد سپس چرخه آب را تفسیرکرده وتوضیح داده شد که وقتی آب بروی زمین جاری میشود به شکلهای مختلف درمی آید ورود وجویبار تشکیل میشود وروی تخته سیاه هم شکل رود وجویبار کشیده شد درآخر از روی کتاب خواندند وقسمت به قسمت هم توضیح داده شد.

 

 

 

ارزشیابی تکوینی

بعداز تدریس اول به صورت داوطلب سئوالاتی ازچندنفرپرسیده شد وخودم هم از چند نفر پرسیدم سپس با راهنمایی خودم وهمکاری دانش آموزان پرسشهای متن ودیگر پرسش هاجواب داده شد وآزمایش توسط خود دانش آموزان انجام شد که چگونه آب درته چاه جمع میشود وچند سئوال هم داده شد که درخانه خودشان جواب بدهند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 19:10  توسط محمد حسین فرزین   | 

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

1

با سه عدد 8 و 5 و 40 دو تساوی ضرب ودوتساوی تقسیم بنویسید ؟

……………….× ………………..                            ……………..÷ ………………..

 

……………….× ………………..                             …………….. ÷ ………………

 

 

2

امین 6 مدادبه قیمت 54 تومان خرید قیمت یک مدادچندتومان است ؟

 

 

 

3

یک مسئله بنویسیدکه حل آن تقسیم زیرمی باشد؟                                                                      £= 3 ÷ 27

 

 

 

4

علی هر روز 5 دقیقه نرمش می کنداودریک هفته چنددقیقه نرمش می کند؟ علی در8 روز چند دقیقه نرمش می کند؟

 

 

5

ضریب های زیر را روی محور نشان دهید؟

.......................... 4 × 5

......................... 7 × 2

 

6

آموزگاری درساعت 5 : 8 دقیقه صبح وارد کلاس شد روی ساعت نمایش دهید ؟

 

 

7

سن محمود 4 برابرسن خواهرش است اگرخواهرش 7 سال داشته باشد محمود چندسال دارد؟

 

 

8

 

 

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

8

با رقم های 6 و 9 و 0 و 1 کوچکترین وبزرگترین عدد چاررقمی را بنویسد ؟ اختلاف آنهارابدست آورید؟

 

 

 

 

9

اعداد زیر را ازکوچک به بزرگ بنویسید ؟

 3720 – 3118 – 47 00 – 3009

 

 

 

 

 

10

بزرگترین عدد سه رقمی را با کوچکترین عدد چهار رقمی جمع کنید ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 19:1  توسط محمد حسین فرزین   | 

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

1

با هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویس

درس خوان :

متأسف :

استعداد :

مشخصات :

4

2

مرتب کن

هستم – واقعاً – زرنگی – حلزون – من

است – نماینده – در – حفظ – مسئول – کلاس - نظم

2

3

کامل کن

من به درختان ..................................................

حیف نیست که جنگل ...................................

لبخند صورت ها را ........................................... می کند.

3

4

هم معنی کلمه های زیر را بنویس.

عجله =                                          سرآغاز =                        پاکیزگی =                        احتیاط =

1

5

با شنیدن نام جنگل ، اتوبوس به یاد چه چیزهایی می افتی آنهارا بنویس.

جنگل =                                            اتوبوس =

1

6

به کلمه های زیر « بیان » اضافه وجمله بساز .          شتر =                                     دروازه =

 

7

مخالف کلمه های زیر را بنویس

بلند =                                       روشن =                                سیراب =                       عادل =

 

8

با کلمه ی زیر کلمات جدید بساز

                                                                                         

دانش

 

 

1

9

فایده های درختان را بنویس ووظیفه ی مادرنگه داری آنها چیست ؟

5

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 18:58  توسط محمد حسین فرزین   | 

دیکته پایه سوم

ای خدای بخشنده ی مهربان ما را یاری کن تا فقط تو را بپرستیم ودر راه رضای تو گام برداریم: لبخند صورت ها را زیبا واخم وعصبانیّت زیبایی را از صورت ها می گیرد. نماینده باید عادل و امین هم باشد.

ما دوست داریم که همه ی بچّه ها از اوقات فراغت به خوبی استفاده کنند وذوق واستعداد آن ها پرورش پیدا کند : ما انسان ها علاوه بر خانه باید محلّه وشهر خود را پاکیزه نگه داریم :

حیف نیست که جنگل زیبا را کثیف کنیم : هرکس توانایی دارد. من با این که نمی توانم بدوم از روی همه چیز حتّی چیزهای نازک وظریف هم بالا می روم پس نباید خودم را دست کم بگیرم. زندگی این انسان ها سرمشق و چراغ راه ماست.

مادر ناله ای کرد وگفت : اشکالی ندارد. درد را تا فردا صبح تحّمل می کنم، پدر گفت : درست است گاهی کوچک ترها کارهایی می کنند که ما بزرگ ترها باید ازآن ها درس یاد بگیریم. امروزه مسافرت بسیار سریع و آسان شده است.

نام ونام خانوادگی آموزگار : ایران مراد پور

دبستان شهید زندی دخت

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 18:55  توسط محمد حسین فرزین   | 

جدول پیشنهادی زمانبندی دروس پایه سوم ابتدائی درسال تحصیلی 89-88

نام ونام خانوادگی آموزگار : ایران مرادپور دبستان شهید زندی دخت

ماه

هفته

قرآن

هدیه های آسمان کتاب کار

هدیه های آسمان

فارسی بخوانیم

فارسی بنویسیم

ریاضی

علوم

اجتماعی

 

مهر

اول

6-4

3- 1

9- 8

4- 2

7- 1

6- 12

7- 4

3- 1

دوم

11-7

4

11- 10

11- 7

14- 8

13- 7

10- 8

6- 4

سوم

15- 12

7- 5

13- 12

17- 12

21- 15

21- 14

15- 11

11- 7

چهارم

20- 16

10- 8

17- 14

درس آزاد

29- 22

20- 16

فوق برنامه

 

آبان

اول

25- 21

18- 11

21- 18

26- 18

28- 22

39- 30

25- 21

14- 12

دوم

30- 26

20- 19

23- 22

33- 27

35- 29

47- 40

30- 26

17- 15

سوم

35- 31

21

27- 24

42- 34

42- 36

53- 48

35- 31

20- 18

چهارم

40- 36

26- 22

31- 28

درس آزاد

59- 54

40- 36

فوق برنامه

 

آذر

اول

44- 41

28- 27

33- 32

47- 43

49- 43

64- 60

45- 41

23- 21

دوم

48- 45

29

35- 34

53- 48

56- 50

71- 65

50- 46

28- 24

سوم

53- 49

33- 30

39- 36

59- 54

63- 57

78- 72

55- 51

32- 29

چهارم

58- 54

35- 34

43- 40

درس آزاد

86- 79

60- 56

36- 33

 

دی

اول

66- 60

36

45- 44

67- 60

70- 64

95- 87

64- 61

38- 37

دوم

73- 67

37

47- 46

73- 68

77- 71

105- 96

69- 65

42- 39

سوم

 

امتحانات نوبت اول

چهارم

 

بهمن

اول

77- 75

38

51- 48

81- 74

84- 78

110- 106

73- 70

46- 43

دوم

80- 78

39

53- 52

89- 82

91- 85

117- 111

77- 74

50- 47

سوم

86- 81

41- 40

55- 54

درس آزاد

122- 118

81- 78

فوق برنامه

چهارم

89- 87

42

57- 56

94- 90

98- 92

128- 123

85- 82

52- 51

 

اسفند

اول

93- 90

44- 43

59- 58

101- 95

105- 99

134- 129

89- 86

58- 53

دوم

98- 94

45

 63- 60

107- 102

112- 106

140- 135

93- 90

61- 59

سوم

99

46

65- 64

113- 108

119- 113

144- 141

96- 94

64- 62

چهارم

102-- 100

47

67- 66

درس آزاد

150- 145

101- 97

فوق برنامه

فروردین

اول

 

تعطیلات نوروزی

دوم

سوم

105- 103

48

69- 68

119- 114

126- 120

154- 151

104- 102

66- 65

چهارم

113- 106

52- 49

71- 70

126- 120

133- 127

162- 156

107- 105

68- 67

اردیبهشت

اول

116- 114

53

73- 72

121- 127

140- 134

171- 163

110- 108

فوق برنامه

دوم

120- 117

55- 54

75- 74

134- 132

147- 141

177- 172

113- 111

70- 69

سوم

123- 121

57- 56

77- 76

143- 132

154- 148

184- 178

115- 114

73- 71

چهارم

125- 124

1/5

79- 78

درس آزاد

192- 185

117- 116

فوق برنامه

خرداد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 18:49  توسط محمد حسین فرزین   | 

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

1

با هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویس

درس خوان :

متأسف :

استعداد :

مشخصات :

4

2

مرتب کن

هستم – واقعاً – زرنگی – حلزون – من

است – نماینده – در – حفظ – مسئول – کلاس - نظم

2

3

کامل کن

من به درختان ..................................................

حیف نیست که جنگل ...................................

لبخند صورت ها را ........................................... می کند.

3

4

هم معنی کلمه های زیر را بنویس.

عجله =                                          سرآغاز =                        پاکیزگی =                        احتیاط =

1

5

با شنیدن نام جنگل ، اتوبوس به یاد چه چیزهایی می افتی آنهارا بنویس.

جنگل =                                            اتوبوس =

1

6

به کلمه های زیر « بیان » اضافه وجمله بساز .          شتر =                                     دروازه =

 

7

مخالف کلمه های زیر را بنویس

بلند =                                       روشن =                                سیراب =                       عادل =

 

8

با کلمه ی زیر کلمات جدید بساز

                                                                                         

دانش

 

 

1

9

فایده های درختان را بنویس ووظیفه ی مادرنگه داری آنها چیست ؟

5

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 17:18  توسط محمد حسین فرزین   | 

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

1

با هریک از کلمه های زیر یک جمله بنویس

درس خوان :

متأسف :

استعداد :

مشخصات :

4

2

مرتب کن

هستم – واقعاً – زرنگی – حلزون – من

است – نماینده – در – حفظ – مسئول – کلاس - نظم

2

3

کامل کن

من به درختان ..................................................

حیف نیست که جنگل ...................................

لبخند صورت ها را ........................................... می کند.

3

4

هم معنی کلمه های زیر را بنویس.

عجله =                                          سرآغاز =                        پاکیزگی =                        احتیاط =

1

5

با شنیدن نام جنگل ، اتوبوس به یاد چه چیزهایی می افتی آنهارا بنویس.

جنگل =                                            اتوبوس =

1

6

به کلمه های زیر « بیان » اضافه وجمله بساز .          شتر =                                     دروازه =

 

7

مخالف کلمه های زیر را بنویس

بلند =                                       روشن =                                سیراب =                       عادل =

 

8

با کلمه ی زیر کلمات جدید بساز

                                                                                         

دانش

 

 

1

9

فایده های درختان را بنویس ووظیفه ی مادرنگه داری آنها چیست ؟

5

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 17:6  توسط محمد حسین فرزین   | 

نام درس : علوم                             موضوع درس : آب در روی زمین                       طرح درس روزانه پایه سوم

 

 

 

هدفهای کلی و رفتاری

درپایان درس بدانند :

1- آب درچه جاهایی وجود دارد.2- چرخه آب رابتوانند تفسیر کنند. 3- ابرچگونه تشکیل میشود. 4- انواع ابرها را بدانند. 5- هر ابری نشانه ی چیست. 6- رود چگونه تشکیل میشود. 7- آب مصرفی چگونه بدست می آید. 8- آبها چگونه آلوده میشوند. 9- عمق همه ی چاه ها به یک اندازه نیستند. 10- چگونگی صاف کردن آب ها.

 

 

وسایل مورد نیاز

 

ظرف شیشه ای یا پلاستیکی 2- قوطی حلبی- مقداری ماسه و آب

 

 

روشهای مناسب تدریس

 

مجسم (آوردن وسایل ) نیمه مجسم (تصویر کتاب) گروهی- پرسش وپاسخ

 

 

 

 

ارائه درس جدید

قبل از تدریس خلاصهای که درس گذشته که ارتباط با درس جدید دارد گفته شد وسئوالاتی هم ازآنها پرسیده شد سپس بانشان دادن تصویر کتاب توضیح داده شد که آب در دریا، دریاچه ، رود وزیرزمین وجود دارد وجاهای دیگری ازقبیل چشمه وقنات هم آب وجود دارد سپس چرخه آب را تفسیرکرده وتوضیح داده شد که وقتی آب بروی زمین جاری میشود به شکلهای مختلف درمی آید ورود وجویبار تشکیل میشود وروی تخته سیاه هم شکل رود وجویبار کشیده شد درآخر از روی کتاب خواندند وقسمت به قسمت هم توضیح داده شد.

 

 

 

ارزشیابی تکوینی

بعداز تدریس اول به صورت داوطلب سئوالاتی ازچندنفرپرسیده شد وخودم هم از چند نفر پرسیدم سپس با راهنمایی خودم وهمکاری دانش آموزان پرسشهای متن ودیگر پرسش هاجواب داده شد وآزمایش توسط خود دانش آموزان انجام شد که چگونه آب درته چاه جمع میشود وچند سئوال هم داده شد که درخانه خودشان جواب بدهند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 17:4  توسط محمد حسین فرزین   | 

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

1

با سه عدد 8 و 5 و 40 دو تساوی ضرب ودوتساوی تقسیم بنویسید ؟

……………….× ………………..                            ……………..÷ ………………..

 

……………….× ………………..                             …………….. ÷ ………………

 

 

2

امین 6 مدادبه قیمت 54 تومان خرید قیمت یک مدادچندتومان است ؟

 

 

 

3

یک مسئله بنویسیدکه حل آن تقسیم زیرمی باشد؟                                                                      £= 3 ÷ 27

 

 

 

4

علی هر روز 5 دقیقه نرمش می کنداودریک هفته چنددقیقه نرمش می کند؟ علی در8 روز چند دقیقه نرمش می کند؟

 

 

5

ضریب های زیر را روی محور نشان دهید؟

.......................... 4 × 5

......................... 7 × 2

 

6

آموزگاری درساعت 5 : 8 دقیقه صبح وارد کلاس شد روی ساعت نمایش دهید ؟

 

 

7

سن محمود 4 برابرسن خواهرش است اگرخواهرش 7 سال داشته باشد محمود چندسال دارد؟

 

 

8

درشکلهای زیر (م د ) چه نام دارد؟

        م                                                                د                                                     

                                                                                                                                 د                        م

 

                                     د                                               م

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 17:2  توسط محمد حسین فرزین   | 

دیکته پایه سوم

ای خدای بخشنده ی مهربان ما را یاری کن تا فقط تو را بپرستیم ودر راه رضای تو گام برداریم: لبخند صورت ها را زیبا واخم وعصبانیّت زیبایی را از صورت ها می گیرد. نماینده باید عادل و امین هم باشد.

ما دوست داریم که همه ی بچّه ها از اوقات فراغت به خوبی استفاده کنند وذوق واستعداد آن ها پرورش پیدا کند : ما انسان ها علاوه بر خانه باید محلّه وشهر خود را پاکیزه نگه داریم :

حیف نیست که جنگل زیبا را کثیف کنیم : هرکس توانایی دارد. من با این که نمی توانم بدوم از روی همه چیز حتّی چیزهای نازک وظریف هم بالا می روم پس نباید خودم را دست کم بگیرم. زندگی این انسان ها سرمشق و چراغ راه ماست.

مادر ناله ای کرد وگفت : اشکالی ندارد. درد را تا فردا صبح تحّمل می کنم، پدر گفت : درست است گاهی کوچک ترها کارهایی می کنند که ما بزرگ ترها باید ازآن ها درس یاد بگیریم. امروزه مسافرت بسیار سریع و آسان شده است.

 

 

نام ونام خانوادگی آموزگار : ایران مراد پور

دبستان شهید زندی دخت

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 17:0  توسط محمد حسین فرزین   | 

گوناگونی گیاهان

نوع مطلب : درس سوم گوناگونی گیاهان

درس سوم : گوناگونی گیاهان

درس دریک نگاه : درفرآینداین درس دانش آموزان با گیاهان دانه دارآشنا میشوند وازطریق مشاهده ومقایسه درمی یابندکه دراین گیاهان، ریشه، ساقه، برگ، گل ودانه ها گوناگونند وبا انجام فعالیتهای مختلف می توانند گیاهان دانه دار رابه دوگروه گل دار ومخروط دار طبقه بندی کنند.

آنچه دانش آموزان در مورد « جانوران » می دانند :

سال اول : اجزای اصلی گیاه، ریشه ، ساقه، برگ ، گل ومیوه است، گیاه فایده های زیادی دارد.

سال دوم : هرکدام از اجزای گیاه وظیفه ی خاصی دارد. دراثر رشد دانه گیاه تولید میشود. گیاهان متنوع اند وزیستگاه های مختلفی دارند. محیط زیست راباید پاکیزه نگه داریم.

هدف ها : انتظار می رود درفرآیند آموزش این درس هر دانش آموزبه هدفهای زیربرسد :

دانستنی ها ومهارت ها :

1- از طریق مشاهده ی گیاهان به گوناگونی شکل آنها پی ببرد.

2- ریشه وبرگ گیاهان مختلف را مشاهده ، مقایسه وطبقه بندی کند.

3- گلهای مختلف را مشاهده وبراساس گلبرگ ها طبقه بندی کند.

4- ازطریق جمع آوری اطلاعات با گیاهان مخروط دارآشنا شود.

5- دانه ها را مشاهده وطبقه بندی کند.

6- ازطریق مطالعه با روش طبقه بندی گیاهان دانه دار توسط دانشمندان آشناشده ویافته های خودرا باطبقه بندی آنان مقایسه کند.

نگرش ها :

1- به مشاهده ومطالعه ی گیاهان علاقه مند شود.

2- درفعالیت گروهی احساس مسئولیت کند.

3- نسبت به حفظ محیط زیست علاقه مندشده واحساس مسئولیت کند.

دانستنی ها برای معلم

گیاهان سبز :

تنها موجودات زندهای هستندکه می توانند غذای خودرا به کمک نورخورشید ازآب ودی اکسید کربن بسازند. دراین فرآیند که فتوسنتز نامیده میشود، اکسیژن تولید میشود که موجودات زنده برای تنفس به آن نیاز دارند. جانوران یابه غذایی که گیاهان می سازند وابسته اند یا مستقیماً از گیاهان تغذیه می کنند ویا جانوران دیگری رامی خورند که خود گیاه خوارند . بدون گیاهان همه ی جانوران، از جمله انسانها می میرند.

طبقه بندی گیاهان : بیشترگیاهان، آب واملاح را از راه ریشه ها جذب می کنندو توسط لوله های باریکی به نام آوند به ساقه وبرگها انتقال می دهند. به این مجموعه لوله ها دستگاه آوندی می گویند وبراین اساس سلسله ی گیاهان رابه دوگروه بزرگ تقسیم می کنند. گیاهان بدون آوند(شامل جلبک ها وخزه ها) وگیاهان آوندی (شامل پنجه گرگیان، دم اسبیان، سرخس ها، مخروط داران وگیاهان گل دار).

گیاهان گل دار : تکامل یافته ترین وپیچیده ترین گروه ازسلسله ی گیاهان اند. آنها گلهایی دارند که اندام های جنسی گیاه رادربرمی گیرد. اندام های جنسی، میوه ودانه تولید می کنند . دانه گیاهکی است که به همراه ذخیره ای ازغذا درپوستی محافظ قرارگرفته است، بطوریکه درشرایط مناسب به سرعت گیاهی جدیدی پدید می آورد.

گیاهان گل دار رابه دوگروه عمده ی تک لپه ای ها ودولپه ای ها تقسیم می کنند.

تک لپه ای : با ویژگیهای مشترک زیر به راحتی تشخیص داده میشوند :

- گیاهک درون دانه ای آنها یک لپه (دارای ذخیره ی غذایی) دارد.

- ریشه ی افشان دارد وبرگها غالباً دم برگ ندارند. پهنک برگ دراغلب تک لپه ای ها کشیده ورگبرگ ها موازی هستند.

- دستجات آوندی درساقه ی این گیاهان راکنده اند.

- تعداد گل برگهای گل، اغلب 3 یا مضربی ازاین عدد است.

گیاهان تک لپه ای درطبیعت فراوان هستند. ماند گندم، برنج، ذرت وخرما.

دولپه ای ها : دارای ویژگیهای مشترک زیر هستند :

- گیاهک یا جنین دانه دو لپه دارد.

- اغلب آنها ریشه ی راست دارند.

- رگبرگ ها منشعب وغیرموازی وبه شکل های گوناگون است.

- تعداد قطعات گل 2 یا 5 مضربی ازاین اعداد است.

- دستجات آوندی درساقه در روی یک دایره قراردارند.

دولپه ای ها نسبت به تک لپه ای ها گستردگی وتنوع بیشتری دارند. اکثرگلها، سبزیها، درختچه ها ، ودرختان گل دار ازاین گروه اند.

ریشه : ریشه ی بیشترگیاهان گل دار، درقاعده ی ساقه ی اصلی قراردارد. ریشه طوری پخش میشودکه گیاه را ثابت ومحکم در مین نگه دارد. وظیفه ی مهم دیگر ریشه، جذب آب و نمک های معدنی موردنیاز گیاه ازخاک است.

انواع ریشه : ریشه ها را از روی شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می کنند: ریشه های راست وریشه های افشان. ریشه ی افشان تعداد زیادی ریشه ی کوچک از قاعده ی ساقه منشعب میشود که بطور گسترده ونه خیلی عمیق درخاک پخش میشوند.

در ریشه ی راست، ریشه چه (ریشه ی کوچک دانه) ریشه ی اصلی رامی سازد وریشه های فرعی ازآن منشعب میشوند. گاهی مثلاً درهویچ وتربچه، ریشه اصلی در نتیجه ی ذخیره کردن مواد غذایی، متورم میشود. درماطق کویری ریشه ی بعضی از گیاهان برای رسیدن به آن درون زمین پیش می رود وریشه ی افشان در زیر سطح خاک بطور وسیعی گسترده میشود. ریشه ی افشان کاکتوس در زیرسطح زمین بطور وسیعی گسترده میشود. تابه سرعت آب باران ها نادر را جذب کند.

ساختار ریشه : ریشه های جدید دائماً از نقطه ای بالای نوک ریشه ی اصلی می رویند. نوک ریشه راکلاهک ریشه حفاظت می کند. کمی بالاتر دسته ای ازتارهای کشنده ی ظریف ریشه را احاطه می کنند. این تارها از سطح ریشه می رویندوآب ونمک های معدنی را ازخاک جذب می کنند. در مرکز ریشه بافت خاصی وجود داردکه آب را به بالا وبه پیکر اصلی گیاه هدایت می کند.

ساقه : ساقه معمولاً اندامی هوایی است که اندام های دیگرگیاه(برگها، جوانه ها، گلها، ومیوه ها ) رابرروی خود نگه می دارد وازطریق آوندهایش ازیک سوآب ونمک را ازریشه به برگها می رساند وازسوی دیگر موادساخته شدهدربرگ رابه سایراندام ها هدایت می کند. با آنکه اغلب ساقه ها هوایی هستند، اما برخی ازآنها زیرزمینی وبرخی دیگر آبزی اند.

ساقه ها بر حسب نوع زیستگاه به سه دسته تقسیم میشوند : ساقه های هوایی، ساقه های آبی و ساقه های زیرزمینی. ساقه های هوایی ممکن است راست، پیچنده، خزنده یا بالارونده باشند. ساقه های راست، چوبی(درختی) یا علفی اند. ساقه های راست چوبی مانند درخت چنار، بلوط، بید ودرختان میوه به حدکافی استحکام دارند. یونجه، بادمجان وآفتابگردان ساقه ی علفی راست دارند. ساقه های پیچنده(نیلوفر)، بالا رونده (مو) وخزنده (توت فرنگی) استحکام چندانی ندارند. ساقه های آبزی نرم وانعطاف پذیرند ودربین سلولهای سازنده ی آنها فضاهای بین سلولی هوادار وجود دارد، مثل نیلوفرآبی، ساقه های زیرزمینی سبزینه ندارند واز برگ های قهوه ای رنگ فلس مانند پوشیده شده اند.

برگ : دربیشتر برگها بخش نازک وگسترده ای به نام پهنک ودنباله ای بنام دمبرگ وجود دارد. درپهنک برگ رگبرگها رامشاهده می کنید که همان انشعابات آوندها هستند. شکل پهنک، وضع رگبرگها وطرزقرارگرفتن برگها برروی ساقه گوناگون است. برگها از لحاظ شکل پهنک، ممکن است ساده یا مرکب باشند. در برگ ساده پهنک به قطعات کوچکتر تقسیم نمیشود ولبه ی آن ممکن است صاف یا دانه دارباشد. دربرگ مرکب، پهنک دراثر بریدگی های عمیق به قطعات کوچکتری تقسیم میشود. رگبرگها نیز متنوع اند وممکن است منشعب یا موازی باشند.

گل : گل اندام های تولیدمثل گیاه رادربرمی گیرد. گل ، میوه ودانه تولید می کندکه ازآنها نسل جدیدی از گیاه پدیدمی آید. گلهای همه ی گیاهان گلبرگها رنگارنگ ومعطرندارند. گندمیان گلبرگ ندارند ودربعضی از درختان گلبرگها آنقدر کوچک اند که اصلاً متوجه وجودآن نمیشوید. بخشهای گوناگون گل در انتهای دمگل روی دایره هایی قرارمی گیرند. این بخشها، شکلها واندازه های متفاوتی اارند ولی وظیفه ی همه ی آنها یکی است.

گل حاوی اندامهای تولیدمثل گیاه است. قسمت نرگل پرچم نامیده میشودکه دانه های گرده راتولید می کند. قسمت ماده مادگی نام دارد وبعداز لقاح میوه ودانه تولید می کند.

دانه : گیاهان گل دار ومخروط داران، دانه تولید می کنند. هردانه، اگر درشرایط مناسب قرارگیرد می تواند بروید وگیاه جدیدی تولید کند. دانه ی گیاهان گل دار را در درون میوه نمومی یابد ، اما درمخروط داران، دانه در درون ومخروط رشدمی کند.

قسمتهای مختلف دانه : همه ی دانه ها سه قسمت دارند :

1- پوسته که همان پوشش دانه است که از دانه محافظت می کند.

2- غذای ذخیره شده در مغزدانه به رشد گیاه جوان کمک می کند.

3- جوانه یا جنین که گیاهک جوان وبسیار ریزی در داخل دانه است.

مخروطیان : مخروطیان گیاهان درختی اند که ومخروط هایی حاوی دانه دارند. بیشتر مخروطیان درختان همیشه سبزی با برگهای محکم وشبیه سوزن اند که می توانند زمستانهای سخت را ازسربگذرانند. معروف ترین آنها درخت کاج است که عمدتاً درمناطق سردسیرمی رویند. مخروط های نربصورت خوشه ای رشدمی کنند وکوچک تراز مخروط های ماده اند. مخروط های نرتعدادزیادی دانه ی گرده تولید می کنند که بادآنها را می پراکندچوبی ساخته شده اند وهرپولک حاوی دویا چند دانه است. دانه ها رشد می کنند وبال درمی آورند به نحوی که وقتی پولک های مخروط رسیده ازیکدیگر جدامیشوند باد دانه ها را تافواصل دور پراکنده می کند.

چهارگونه درخت از مخروطیان :

- سکویا- سدر- سرخ درا- کاج جنگلی

 

 

 

 

 

 

 

منبع : کتاب معلم (راهنمای تدریس) علوم تجربی سوم دبستان، سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش، چاپ اول 1381

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:58  توسط محمد حسین فرزین   | 

جدول پیشنهادی زمانبندی دروس پایه سوم ابتدائی درسال تحصیلی 89-88

نام ونام خانوادگی

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

9

با رقم های 6 و 9 و 0 و 1 کوچکترین وبزرگترین عدد چاررقمی را بنویسد ؟ اختلاف آنهارابدست آورید؟

 

 

 

 

10

اعداد زیر را ازکوچک به بزرگ بنویسید ؟

 3720 – 3118 – 47 00 – 3009

 

 

 

 

 

11

بزرگترین عدد سه رقمی را با کوچکترین عدد چهار رقمی جمع کنید ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق باشید

 آموزگار : ایران مرادپور دبستان شهید زندی دخت

ماه

هفته

قرآن

هدیه های آسمان کتاب کار

هدیه های آسمان

فارسی بخو

نام :

 نام خانوادگی :

 

بسمه تعالی

 

وقت :           دقیقه

تاریخ امتحان :    /       /

نوبت : اول

9

با رقم های 6 و 9 و 0 و 1 کوچکترین وبزرگترین عدد چاررقمی را بنویسد ؟ اختلاف آنهارابدست آورید؟

 

 

 

 

10

اعداد زیر را ازکوچک به بزرگ بنویسید ؟

 3720 – 3118 – 47 00 – 3009

 

 

 

 

 

11

بزرگترین عدد سه رقمی را با کوچکترین عدد چهار رقمی جمع کنید ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق باشید

انیم

فارسی بنویسیم

ریاضی

علوم

اجتماعی

 

مهر

اول

6-4

3- 1

9- 8

4- 2

7- 1

6- 12

7- 4

3- 1

دوم

11-7

4

11- 10

11- 7

14- 8

13- 7

10- 8

6- 4

سوم

15- 12

7- 5

13- 12

17- 12

21- 15

21- 14

15- 11

11- 7

چهارم

20- 16

10- 8

17- 14

درس آزاد

29- 22

20- 16

فوق برنامه

 

آبان

اول

25- 21

18- 11

21- 18

26- 18

28- 22

39- 30

25- 21

14- 12

دوم

30- 26

20- 19

23- 22

33- 27

35- 29

47- 40

30- 26

17- 15

سوم

35- 31

21

27- 24

42- 34

42- 36

53- 48

35- 31

20- 18

چهارم

40- 36

26- 22

31- 28

درس آزاد

59- 54

40- 36

فوق برنامه

 

آذر

اول

44- 41

28- 27

33- 32

47- 43

49- 43

64- 60

45- 41

23- 21

دوم

48- 45

29

35- 34

53- 48

56- 50

71- 65

50- 46

28- 24

سوم

53- 49

33- 30

39- 36

59- 54

63- 57

78- 72

55- 51

32- 29

چهارم

58- 54

35- 34

43- 40

درس آزاد

86- 79

60- 56

36- 33

 

دی

اول

66- 60

36

45- 44

67- 60

70- 64

95- 87

64- 61

38- 37

دوم

73- 67

37

47- 46

73- 68

77- 71

105- 96

69- 65

42- 39

سوم

 

امتحانات نوبت اول

چهارم

 

بهمن

اول

77- 75

38

51- 48

81- 74

84- 78

110- 106

73- 70

46- 43

دوم

80- 78

39

53- 52

89- 82

91- 85

117- 111

77- 74

50- 47

سوم

86- 81

41- 40

55- 54

درس آزاد

122- 118

81- 78

فوق برنامه

چهارم

89- 87

42

57- 56

94- 90

98- 92

128- 123

85- 82

52- 51

 

اسفند

اول

93- 90

44- 43

59- 58

101- 95

105- 99

134- 129

89- 86

58- 53

دوم

98- 94

45

 63- 60

107- 102

112- 106

140- 135

93- 90

61- 59

سوم

99

46

65- 64

113- 108

119- 113

144- 141

96- 94

64- 62

چهارم

102-- 100

47

67- 66

درس آزاد

150- 145

101- 97

فوق برنامه

فروردین

اول

 

تعطیلات نوروزی

دوم

سوم

105- 103

48

69- 68

119- 114

126- 120

154- 151

104- 102

66- 65

چهارم

113- 106

52- 49

71- 70

126- 120

133- 127

162- 156

107- 105

68- 67

اردیبهشت

اول

116- 114

53

73- 72

121- 127

140- 134

171- 163

110- 108

فوق برنامه

دوم

120- 117

55- 54

75- 74

134- 132

147- 141

177- 172

113- 111

70- 69

سوم

123- 121

57- 56

77- 76

143- 132

154- 148

184- 178

115- 114

73- 71

چهارم

125- 124

1/5

79- 78

درس آزاد

192- 185

117- 116

فوق برنامه

خرداد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:55  توسط محمد حسین فرزین   | 

جدول پیشنهادی زمانبندی دروس پایه سوم ابتدائی درسال تحصیلی 89-88

نام ونام خانوادگی آموزگار : ایران مرادپور دبستان شهید زندی دخت

ماه

هفته

قرآن

هدیه های آسمان کتاب کار

هدیه های آسمان

فارسی بخوانیم

فارسی بنویسیم

ریاضی

علوم

اجتماعی

 

مهر

اول

6-4

3- 1

9- 8

4- 2

7- 1

6- 12

7- 4

3- 1

دوم

11-7

4

11- 10

11- 7

14- 8

13- 7

10- 8

6- 4

سوم

15- 12

7- 5

13- 12

17- 12

21- 15

21- 14

15- 11

11- 7

چهارم

20- 16

10- 8

17- 14

درس آزاد

29- 22

20- 16

فوق برنامه

 

آبان

اول

25- 21

18- 11

21- 18

26- 18

28- 22

39- 30

25- 21

14- 12

دوم

30- 26

20- 19

23- 22

33- 27

35- 29

47- 40

30- 26

17- 15

سوم

35- 31

21

27- 24

42- 34

42- 36

53- 48

35- 31

20- 18

چهارم

40- 36

26- 22

31- 28

درس آزاد

59- 54

40- 36

فوق برنامه

 

آذر

اول

44- 41

28- 27

33- 32

47- 43

49- 43

64- 60

45- 41

23- 21

دوم

48- 45

29

35- 34

53- 48

56- 50

71- 65

50- 46

28- 24

سوم

53- 49

33- 30

39- 36

59- 54

63- 57

78- 72

55- 51

32- 29

چهارم

58- 54

35- 34

43- 40

درس آزاد

86- 79

60- 56

36- 33

 

دی

اول

66- 60

36

45- 44

67- 60

70- 64

95- 87

64- 61

38- 37

دوم

73- 67

37

47- 46

73- 68

77- 71

105- 96

69- 65

42- 39

سوم

 

امتحانات نوبت اول

چهارم

 

بهمن

اول

77- 75

38

51- 48

81- 74

84- 78

110- 106

73- 70

46- 43

دوم

80- 78

39

53- 52

89- 82

91- 85

117- 111

77- 74

50- 47

سوم

86- 81

41- 40

55- 54

درس آزاد

122- 118

81- 78

فوق برنامه

چهارم

89- 87

42

57- 56

94- 90

98- 92

128- 123

85- 82

52- 51

 

اسفند

اول

93- 90

44- 43

59- 58

101- 95

105- 99

134- 129

89- 86

58- 53

دوم

98- 94

45

 63- 60

107- 102

112- 106

140- 135

93- 90

61- 59

سوم

99

46

65- 64

113- 108

119- 113

144- 141

96- 94

64- 62

چهارم

102-- 100

47

67- 66

درس آزاد

150- 145

101- 97

فوق برنامه

فروردین

اول

 

تعطیلات نوروزی

دوم

سوم

105- 103

48

69- 68

119- 114

126- 120

154- 151

104- 102

66- 65

چهارم

113- 106

52- 49

71- 70

126- 120

133- 127

162- 156

107- 105

68- 67

اردیبهشت

اول

116- 114

53

73- 72

121- 127

140- 134

171- 163

110- 108

فوق برنامه

دوم

120- 117

55- 54

75- 74

134- 132

147- 141

177- 172

113- 111

70- 69

سوم

123- 121

57- 56

77- 76

143- 132

154- 148

184- 178

115- 114

73- 71

چهارم

125- 124

1/5

79- 78

درس آزاد

192- 185

117- 116

فوق برنامه

خرداد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:51  توسط محمد حسین فرزین   | 

جدول پیشنهادی زمانبندی دروس پایه سوم ابتدائی درسال تحصیلی 89-88

نام ونام خانوادگی آموزگار : ایران مرادپور دبستان شهید زندی دخت

ماه

هفته

قرآن

هدیه های آسمان کتاب کار

هدیه های آسمان

فارسی بخوانیم

فارسی بنویسیم

ریاضی

علوم

اجتماعی

 

مهر

اول

6-4

3- 1

9- 8

4- 2

7- 1

6- 12

7- 4

3- 1

دوم

11-7

4

11- 10

11- 7

14- 8

13- 7

10- 8

6- 4

سوم

15- 12

7- 5

13- 12

17- 12

21- 15

21- 14

15- 11

11- 7

چهارم

20- 16

10- 8

17- 14

درس آزاد

29- 22

20- 16

فوق برنامه

 

آبان

اول

25- 21

18- 11

21- 18

26- 18

28- 22

39- 30

25- 21

14- 12

دوم

30- 26

20- 19

23- 22

33- 27

35- 29

47- 40

30- 26

17- 15

سوم

35- 31

21

27- 24

42- 34

42- 36

53- 48

35- 31

20- 18

چهارم

40- 36

26- 22

31- 28

درس آزاد

59- 54

40- 36

فوق برنامه

 

آذر

اول

44- 41

28- 27

33- 32

47- 43

49- 43

64- 60

45- 41

23- 21

دوم

48- 45

29

35- 34

53- 48

56- 50

71- 65

50- 46

28- 24

سوم

53- 49

33- 30

39- 36

59- 54

63- 57

78- 72

55- 51

32- 29

چهارم

58- 54

35- 34

43- 40

درس آزاد

86- 79

60- 56

36- 33

 

دی

اول

66- 60

36

45- 44

67- 60

70- 64

95- 87

64- 61

38- 37

دوم

73- 67

37

47- 46

73- 68

77- 71

105- 96

69- 65

42- 39

سوم

 

امتحانات نوبت اول

چهارم

 

بهمن

اول

77- 75

38

51- 48

81- 74

84- 78

110- 106

73- 70

46- 43

دوم

80- 78

39

53- 52

89- 82

91- 85

117- 111

77- 74

50- 47

سوم

86- 81

41- 40

55- 54

درس آزاد

122- 118

81- 78

فوق برنامه

چهارم

89- 87

42

57- 56

94- 90

98- 92

128- 123

85- 82

52- 51

 

اسفند

اول

93- 90

44- 43

59- 58

101- 95

105- 99

134- 129

89- 86

58- 53

دوم

98- 94

45

 63- 60

107- 102

112- 106

140- 135

93- 90

61- 59

سوم

99

46

65- 64

113- 108

119- 113

144- 141

96- 94

64- 62

چهارم

102-- 100

47

67- 66

درس آزاد

150- 145

101- 97

فوق برنامه

فروردین

اول

 

تعطیلات نوروزی

دوم

سوم

105- 103

48

69- 68

119- 114

126- 120

154- 151

104- 102

66- 65

چهارم

113- 106

52- 49

71- 70

126- 120

133- 127

162- 156

107- 105

68- 67

اردیبهشت

اول

116- 114

53

73- 72

121- 127

140- 134

171- 163

110- 108

فوق برنامه

دوم

120- 117

55- 54

75- 74

134- 132

147- 141

177- 172

113- 111

70- 69

سوم

123- 121

57- 56

77- 76

143- 132

154- 148

184- 178

115- 114

73- 71

چهارم

125- 124

1/5

79- 78

درس آزاد

192- 185

117- 116

فوق برنامه

خرداد

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:47  توسط محمد حسین فرزین   |