براي تدريس اين مبحث از دانش آموزان مي خواهيم كه هر كدام يك آدمك درست كرده و روي آدمك نام خودشان را بنويسند . چون قرر است تعدادي آدمك را روي ماشين هاي مقوايي كه معلم با كمك بچه ها درست كرده قرار بدهيم . اگر تعداد دانش آموزان زياد بود ، از آنها مي خواهيم آدمك ها را كوچك درست كنند . مثلاً در هر ماشين 5 آدمك و اگر تعداد كم بود ، آدمك ها را بزرگ درست كنند و در هر ماشين چهار آدمك .

مثال : تعداد دانش آموزان 26 نفر .

معلم : بچه ها چند آمدك داريم . 26 تا

حالا در هر ماشين 4 آدمك مي گذاريم .

معلم : چند ماشين كامل شده است . دانش اموزان تعداد ماشين ها را مي شمارند . 6 تا

پس اگر ما 26 نفر بخواهيم به بازديد از موزه حيوانات برويم ، چند ماشين به طور كامل پر مي شود . 6 تا

چند تا از بچه ها يا آدمك ها باقي مانده است . 2 تا                                                                              

پس اگر 26 را به صورت كسر بنويسيم مي شود .  26

                                                                            4

و اگر تقسيم كنيم 2 نفر باقي مانده و 6 خارج قسمت مي شود .

و براي تبديل كسر بزرگتر از واحد صورت را بر مخرج تقسيم نموده و خارج قسمت را به صورت واحد كامل و باقي مانده را صورت و مخرج تغيير نمي كند . و به اين صورت نوشته مي شود .                                                                                                                  2               26

                                                                                                                                                                                                6 =

                                                                                                                                                                                          4                4

البته با كم و زياد كردن آدمك ها درس را طوري كه دانش آموزان فرا گيرند تكرار مي كنيم .

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 15:52  توسط محمد حسین فرزین   |